گزارش کارآموزی حسابداری

دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری,گزارش کارآموزی حسابداری مرکز محابرات استان فارس,گزارش کارآموزی حسابداری مرکز مخابرات,گزارش کارآموزی رشته حسابداری,گزارش کارورزی,گزارش کارورزی حسابداری مرکز مخابرات استان فارس,گزارش کارورزی رشته حسابداری
دانلود گزارش کارآموزی حسابداری

دانلود فایل

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این
فایل دریافت می کنید اشاره شده است :

موضوع:

گزارش کارآموزی حسابداری مرکز محابرات استان فارس

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                              
صفحه

 

 

 

پيشگفتار……………………………………………………………………………………………………………………………
1

 

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………
2

 

فصل اول( آشنايي كلي با مكان كارآموزي )

 

بخش اول :کلیات…………………………………………………………………………………………………………..
4

 

تعریف مخابرات…………………………………………………………………………………………………………………
5

 

تاریخچه مخابرات ایران…………………………………………………………………………………………………….
5

 

تشکیلا ت کنونی :
………………………………………………………………………………………………………….
6

 

    تاریخچه مخابرات
در استان فارس……………………………………………………………………………………
7

 

نوع شرکت
………………………………………………………………………………………………………………………
8

 

    شخصیت حقوقی……………………………………………………………………………………………………………….
8

 

مدت شرکت……………………………………………………………………………………………………………………..
8

 

موضوع فعالیت های شرکت 
…………………………………………………………………………………………
8

 

اساسنامه شرکت………………………………………………………………………………………………………………
8

 

استفاده کنندگان صورت های مالی………………………………………………………………………………..
9

 

وضعیت اشتغال شرکت……………………………………………………………………………………………………
9

 

ارتباط مالی مراکز شرکت های مخابرات با توابع
…………………………………………………………. 10

 

ارکان شرکت…………………………………………………………………………………………………………………….
10

 

مجمع عمومی شرکت……………………………………………………………………………………………………..
10

 

زمان تشکیل مجمع عمومی عادی
…………………………………………………………………………………
11

 

زمان تشکیل مجمع عمومی فوق العاده………………………………………………………………………….
11

 

وظايفو اختيارات مجمع عمومي عادي………………………………………………………………………..
12

 

وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده……………………………………………………………….
13

 

هیات مدیره شرکت………………………………………………………………………………………………………….
13

 

نحوه تشکیل جلسات هیأت مدیره………………………………………………………………………………….
13

 

وظايفو اختيارات هيأت مديره
…………………………………………………………………………………….
14

 

وظايف واختيارات رئيس هيأت مديره و مديرعامل……………………………………………………..
15

 

بازرسان(حسابرس)……………………………………………………………………………………………………………
15

 

وظايف بازرسان…………………………………………………………………………………………………………………
16

 

 گزارش حسابرسان
…………………………………………………………………………………………………………
16

 

هدف ها و راه بردهای شرکت    
………………………………………………………………………………….
17

 

اهداف سال مورد گزارش…………………………………………………………………………………………………
18

 

ذخایر شرکت…………………………………………………………………………………………………………………….
19

 

تغییر روش استهلاک
……………………………………………………………………………………………………..
20

 

نرخ استهلاک گیری دارایی ها
………………………………………………………………………………………
21

 

صورت های مالی اسا سی
………………………………………………………………………………………………
22

 

عناصر تشکیل دهنده صورت حساب سود وزیان…………………………………………………………..
25

 

یادداشت های همراه صورت های مالی اساسی
…………………………………………………………… 29

 

بخش دوم :نمودارهای شرکت
……………………………………………………………………………………
30

 

بخش سوم :چارت های سازمانی…………………………………………………………………………………
36

 

بخش چهارم :آشنایی با وظایف بخش های مالی شرکت……………………………………….
44

 

قسمتهای مختلف حسابداری شرکت مخابرات
…………………………………………………………….. 45

 

وظایف و مسئولیتها………………………………………………………………………………………………………….
46

 

وظايف انباردار:………………………………………………………………………………………………………………….
49

 

واحد هزینه های سرمایه ای……………………………………………………………………………………………
50

 

رويه های واحد خزانه داری…………………………………………………………………………………………….
50

 

چارت رويه های واحد خزانه و پرداخت…………………………………………………………………………
53

 

واحد هزینه های جاری
………………………………………………………………………………………………….
54

 

حقوق و فوق العاده ها……………………………………………………………………………………………………..
55

 

مزایای متفرقه حقوق و دستمزد……………………………………………………………………………………..
56

 

واحد دارايي ها…………………………………………………………………………………………………………………
60

 

واحد ترازنامه…………………………………………………………………………………………………………………….
61

 

واحد بايگاني
……………………………………………………………………………………………………………………
62

 

واحد خسارت
:…………………………………………………………………………………………………………………
62

 

واحد اصلاح و نگهداری حسابها
…………………………………………………………………………………….
62

 

معین حسابها  و اسناد
پرداختنی غیر تجاری………………………………………………………………..
65

 

واحدبودجه  
……………………………………………………………………………………………………………………
67

 

          فصل دوم(
عملیات حسابداری شرکت )

 

بخش اول :حسابداری شرکت…………………………………………………………………………………….
71

 

اداره در یافت ها
……………………………………………………………………………………………………………..
72

 

ثبت نام تلفن
…………………………………………………………………………………………………………………..
72

 

دائری تلفن
………………………………………………………………………………………………………………………
72

 

استرداد وجوه تلفن
…………………………………………………………………………………………………………
72

 

تها تر کردن تلفن……………………………………………………………………………………………………………..
73

 

تبدیل تلفن ویژه به عادی………………………………………………………………………………………………..
73

 

صدوری ( لیست درامد)…………………………………………………………………………………………………..
73

 

وصولی  مشترکین مراکز
کم ظرفیت
……………………………………………………………………………
74

 

وصولی مشترکین شیراز………………………………………………………………………………………………….
74

 

در آمد های شرکت
………………………………………………………………………………………………………..
75

 

درآمد های اختصاصی
…………………………………………………………………………………………………….
75

 

اداره پرداخت ها……………………………………………………………………………………………………………….
77

 

واحد انبار ها……………………………………………………………………………………………………………………..
77

 

انواع انبارها……………………………………………………………………………………………………………………….
77

 

واحد سرمایه ای…………………………
……………………………………………………………………………….
80

 

واحد جاری ……………………………….
……………………………………………………………………………….
82

 

ثبت پرداخت سپرده ها و کسورات طرح های جاری و سرمایه ای…………………………..
82

 

طرح های جاری…………………………………………………………………………………………………………….
84

 

سایرهزینه های شرکت
………………………………………………………………………………………………..
85

 

اداره تمرکز حسابها………………………………………………………………………………………………………..
85

 

خروج دارایی ثابت از جریان استفاده
………………………………………………………………………….
86

 

سرقت دارایی…………………………………………………………………………………………………………………
89

 

ضمانتنامه ها ………………………………………………………………………………………………………………..
89

 

ضبط ضمانتنامه
…………………………………………………………………………………………………………..
90

 

پیش پرداخت
……………………………………………………………………………………………………………….
91

 

حسابهای شهرستان
……………………………………………………………………………………………………..
91

 

بخش دوم :صورت های مالی شرکت و تائیده مدیران………………………………………..
94

 

تائیدیه مدیران شرکت
…………………………………………………………………………………………………
98

 

فصل سوم(نتايج و پيشنهادات )

 

خلاصه و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………..
101

 

کلام آخر 
……………………………………………………………………………………………………………………….
103

 

انتقادات و پیشنهادات
………………………………………………………………………………………………….
104

 

 

 

پيشگفتار

 

این پروژه شامل گزارش ها ، و تجربیاتی است که در درمرکز
مخابرات استان فارس  به مدت 240 ساعت کارآموزی
، ثبت شده است و مقایسه اطلاعات و تئوری های مختلف صورت گرفته است. ودر پايان از زحمات
مسئولين درمرکز مخابرات استان فارس كمال تشكر رادارم .

 

مقدمه:

 

اگر به تاريخ بنگريم و زندگی جوامع انسانی را مطالعه كنيم
نيك می بينيم يكی از مهمترين فرازهای زندگی بشری 
موضوع ارتباط و چگونگی ايجاد آن بوده است اين موضوع برای مردم جوامع به ويژه
حاكمان و دولت ها از اهميت خاصی برخوردار بوده است در گذشته پيام از طريق پيك های تيزرو
و نوشتن در الواح ، مبادله می شد و يا در زمانهای دورتر كه پيام به صورت فوری بود با
آتش افروختن دركوره ویاازراه انداختن دود در روز روشن و دمیدن در شیپورهای بزرگ با
ديگر طايفه ها و قبائل همسايه ارتباط بر قرار می کردند اين ها همه حكايت از اهميت وجود
ارتباط و اطلاع رساني دارد كه به عنوان يكي از جمله نيازهای اساسی جوامع انسانی به
شمار می رود بشر چون نياز داشته كه بتواند پيام را به موقع ارسال نمايد هميشه در تلاش
بوده است تا بتواند ابزار و تجهيزات پيام رسانی راتوسعه و تكميل نمايد تا روش برقراری
ارتباط و پيام رسانی آسانتر و راحت تر شوداين است كه روز به روز توانست در جهت نيل
به خواسته اش که  همانا پيشرفت در ابزارهای
ارتباطات و اطلاع رسانی بود تندتر حركت كند تا اينكه توانست ابزارهای نوين را جايگزين
وسايل قبلی خود نمايد.

 

امروزه شاهد اين تحولات چشمگير و حيرت آور ارتباطات مخابراتی
در جوامع جهانی هستيم وجود ارتباطات اينترنت ، ماهواره و بسياری از امكانات مدرن مخابراتی
همه از پيشرفت های تكنولوژی و فن آوريهای مخابراتی خبر می دهند.

 

در تهیه این پروژه سعی براین است که هنر جویان عزیز با مطالعه
آن بتوانند با  مخابرات استان فارس و نحوه عملیات
حسابداری آن و همچنین وظایف  قسمت های مختلف
مالی این شرکت اشنا شوند.  

 

فصل اول

 

( آشنايي كلي با مكان كارآموزي )

 

بخش اول :

 

کلیات

 

تعریف مخابرات

 

     مقصود از مخابرات،
انتقال و ارسال علائم و نوشته ها و تصاویر و صداها و هر گونه اطلاعات دیگر به وسیله
سیم یا بی سیم ویا نور ویا هر رویه الکترو مغناطیسی می باشد.

 

تاریخچه مخابرات ایران

 

       وزارت پست
و تلگراف و تلفن یکی از سازمانها ی بسیارگسترده خدماتی ، فنی و تحقیقاتی و تولیدی دولت
ایران است که از ادغام وزارت پست ،وزارت تلگراف و شرکت تلفن ایران به وجودامده است.
این وزارتخانه با بهره گیری از نیروی دست و اندیشه هزار متخصص، کارشناس ، مهندس ، کارمند
و کارگر با استفاده از دستگاه های پیچیده مکانیکی ، الکتریکی و الکترونیکی، وظایف بسیار
مهم و حساسی را در قالب سازمان و تشکیلات منظم ، در جهت رسیدن به هدف های کمی و کیفی
بر عهده دارد.

 

    وزارت تلگراف
در سال 1255 خورشیدی تاسیس شد ونخستین وزیر آن علی قلی خان هدایت ملقب به مخبر الدوله
بود و وزارت پست در زمان نا صر الدین شاه به سال 1258 خورشیدی تاسیس و مسئولیت آن به
امین الملک سپرده شد . سی یال بعد در سال 1288 وزارت پست با وزارت تلگراف یکی شد.

 

  شرکت تلفن ایران
در سال 1284 خورشیدی تاسیس شد و تا سال 1308 با سرمایه و مدیریت شرکت خصوصی اداره می
شد و وزارت فواید عامد بر آن نظارت داشت . در این سال امور تلفن به موجب تصویب نامه
هیات وزیران به وزارت پست وتلگراف

 

وا گذار شد و وزارت پست وتلگراف و تلفن  تا سیس شد . 
پس از تشکیل وزارت پست و تلگراف و تلفن و توجه بیشتر به امور ارتباطات ، مراکز  پستی و تلگرافی  به تدریج افزایش یافت .

 

تشکیلا ت کنونی :

 

در سالهای اخیر فعالیتها ، وظایف و مسئولیتعای وزارت پست
و تلگراف و تلفن بسیار زیاد شده به طوری که خدمات گسترده آن در روستاهای بسیار کم جمعیت
کشور نیز راه یافته است .

 

  اکنون وزارت پست
و تلگراف و تلفن دارای هفت شاخه معاونت ، شش دفتر و چندین مرکز و شرکت دولتی  است .

 

  معاونان وزیر در
هفت شاخه مدیریت عبارتند از : معاون اداری و مالی ، معاون امور مخابراتی ، معاون امور
پستی ، معاون طرح و برنامه ، معاون امور بین الملل، معاون حقوقی وامور مجلس و معاون
آموزش، تکنولوژی و تمور شرکتها. شش دفتر وزارتی عبارتند از :

 

دفتر وزیر ،دفتر روابط عمومی ، دفتر ارزشیابی و بازرسی ،
دفتر حراست ، دفتر گزینش و دفتر هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری .

 

        شرکتها ،
سازمانها ، مراکز ، موسسات آموزشی و کارخانه جات وا بسته:

 

الف ) شرکتهاومراکز:

 

1.شرکت پست جمهوری اسلامی ایران    

 

2.شرکت مخابرات ایران

 

3.شرکت پست بانک

 

4.شرکت فدلات هواپیمایی پیام

 

5.مرکزسنجش ازراه دورایران

 

6.اداره کل ارتباطات رادیویی

 

ب)موسسات ومراکزآموزشی:

 

1.دانشکده مخابراتی

 

2.مرکزتحقیقات مخابرات ایران

 

3.مرکزآموزش شرکت پست

 

ج)کارخانه جات ومراکزتولیدی وابسته:

 

1.شرکت کارخانه جات مخابراتی ایران

 

2.شرکت صنایع ارتباط راه دور

 

3.شرکت کابلهای شهید قندی

 

4.شرکت طرح وتوسعه تلفن ایران

 

تاریخچه مخابرات در استان فارس

 

            تاریخ
ارتباطات مخابراتی در استان فارس، به حدود یکصد سال پیش می رسد . در آن زمان ،خط تلگرافی
بین تهران و بندر بوشهر توسط کمپانی هند شرقی کشیده شده بود. که از مسیر برازجان ،
کازرون ، شیراز می گذشت و به تهران می رسید . 
در سال 1313 اولین مرکز تلفن مغناطیسی با 80 شماره تلفن در شهر شیراز نصب و
راه اندازی شد این تلفن که از نوع سیستم مغناطیسی بود، ارتباط داخلی مشترکین را فراهم
می نمود و تا سال 1338 به هزار و صد شماره رسید . با زیاد شدن شماره تلفن ها اولین
اداره تلفن خودکارشهری شیراز با نصب اولیه 3000 شماره تلفن شروع به کار نمود .کل شماره
های منصوبه در استان فارس تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی چهل و هفت هزار شماره بود،
که 25000 شماره در شهر شیراز و مابقی در شهرهای جهرم و آباده مشغول به کار بود. با
پیروزی انقلاب اسلامی تحولات عظیمی در سیستمهای مخابراتی صورت گرفت و رشد چشمگیری در
توسعه ارتباطات حاصل شد یکی از تحولات بسیار مهم که در سیستم های مخابراتی صورت گرفت
تبدیل اداره مخابرات استانها به شرکت مخابرات استانها بود که این امردر اجرای  قانون اصلاح ماده 7 قانون تاسیسات  شرکت مخابرات ایران مصوب6/12/1372 وبراساس اساسنامه
واحد شرکت های سهامی مخابرات استان های کشورصورت گرفت تا بر اساس،اساسنامه و مقررات
مربوط به شرکت های دولتی اداره گردند . شرکت مخابرات فارس نیز در اجرای همین بند طی
جلسه ای مورخ اول بهمن1374توسط کمسیون مشترک امور اداری و استخدامی و امور پست و تلگراف
وتلفن تصویب و در تاریخ 4/11/1374به تأیید شورای نگهبان رسید و فعالیت های این شرکت
از تاریخ اول فروردین ماه 1375اغاز گردید.

 

نوع شرکت

 

     شرکت مخابرات
یک شرکت خدماتی می باشد و در حال حاضر 6مدیریت مخابرات شهرستان و 17 اداره مخابرات
را زیر پوشش خود دارد که مستقیما زیر نظر رئیس هیات مدیره و مدیرعامل مخابرات استان
انجام وظیفه نموده ودر امور توسعه ،نگهداری ، مالی و روستایی با معاونت ها و مدیران
مربوط هماهنگ و در ارتباط می باشند.

 

        شخصیت حقوقی

 

 شرکت دارای شخصیت
حقوقی واستقلال مالی است و وابسته به شرکت مخابرات ایران است.

 

مدت شرکت

 

   مدت شرکت از تاریخ
تاسیس نامحدود است.

 

موضوع فعالیت های شرکت

 

     طبق ماده
15 اساسنامه :موضوع فعالیت های شرکت عبارت است از تأسیس و توسعه شبکه و تأسیسات مخابرات
و نگهداری و بهره برداری از ان درقالب تحقق اهداف و برنامه های وزارت ارتباطات و فن
اوری اطلاعات و شرکت های مخابرات ایران و انجام وظایف و اختیارات مقرر در قانون تأسیس
شرکت مخابرات ایران در حوزه استان فارس و همچنین اجرای تکالیف شرکت مخابرات ایران در
مواردی که تفویض اختیارگردیده است می باشد.

 

اساسنامه شرکت

 

      اساسنامه شرکت
های سهامی مخابرات استان های کشور در تاریخ 1/11/1374 به تصویب کمسیون مشترک امور اداری
و استخدامی ،امور پست و تلگراف و نیز مجلس شورای اسلامی رسیده است  و در تاریخ 4/11/74مورد تأیید شورای نگهبان واقع
شده است . همچنین در تاریخ 8/11/74توسط رئیس مجلس شورای اسلامی برای رئیس جمهور ی ارسال
ودر تاریخ 11/11/1374 جهت اجرا به وزارت پست و تلگراف و تلفن ابلاغ گردیده است.

 

 

 

استفاده کنندگان صورت های مالی

 

1-    هیأت مدیره
شرکت

 

2-    مجمع عمومی
شرکت

 

3-    وزارت اقتصاد
ودارایی

 

وضعیت اشتغال شرکت

تغییرات تعداد کارکنان درطی سال به شرح زیر است:

شرح

سال86

سال85

کارکنان شاغل در ابتدای سال   
کارکنان انتقالی ازسایر شرکت های مخابرات
کارکنان استخدامی      
کارکنان بازگشت به کار 
کارکنان انتقالی به سایرشرکت های مخابراتی
کارکنان باز خریدی      
کارکنان بازنشسته،فسق قراردادوفوت شده

2408
16
0
2
(15)
(3)
(156)

2465
12
10
4
(8)
(2)
(83)

 
کارکنان در پایان سال

 
2252

 
2408

 

ارتباط مالی مراکز شرکت های مخابرات با توابع

      در ارتباط مالی توابع با استانها موارد زیر باید ذکر گردد :

1- مبادله هر نوع کالا و سایر عملیات مالی غیر پولی با ارسال برگ های
بدهکار و بستانکارانجام شود .

2- هر ماهه کلیه میزان های ازمایش دفتر کل و دفاتر معین توابع بمرکز
استان ارسال گردد .

3- هر سه ماه یکبار مغایرت های احتمالی موجود بین حسابهای مرکز استان
و توتبع بررسی و حل و فصل گردد .

4- ترتیبی اتخاذ گردد تا طبق یک برنامه زمان بندی شده کلیه اسناد و
صورت حسابهای اسفند ماه توابع حداکثر تا اول اردیبهشت ماه سال بعد به مرکز استان
ارسال گردد تا امکان بررسی و جمع و خرج و تلفیق ان ها با حساب های مرکز استان وجود
داشته و نهایتا در پایان خرداد ماه سال بعد صورت مالی اساسی شرکت را جهت ارائه به
بازرسی قانونی و حسابرسی امکان پذیر گردد.

ارکان شرکت

    1- مجمع عمومی

    2- هیات مدیره ومدیرعامل

    3- بازرس(حسابرس)

مجمع عمومی شرکت

   مجمع عمومی شرکت از اجتماع صاحبان سهام مخابرات به شرح زیر است:

1-    وزیر پست تلگراف و تلفن(رئیس مجمع عمومی)

2-    رئیس هیات مدیره ومدیر عامل شرکت مخابرات ایران(عضومجمع)

3-    اعضای هیات مدیره شرکت مخابرات ایران(اعضای مجمع)

 نکته:در صورتی که هریک از اعضای مجمع عمومی نتواند درجلسات شرکت نمایدمعاون
یا نماینده وی در جلسات شرکت خواهد کرد.

مجمع عمومی شرکت بر دو نوع است

1-    مجمع عمومی عادی

2-    مجمع عمومی فوق العاده

زمان تشکیل مجمع عمومی عادی

     جلساتمجمع عمومی با حضور تمامی اعضاء و يا حداقل يك عضو و دو معاون
رسميت خواهد يافت وكليه تصميمات با اكثر  آرا معتبر خواهدبود.در جلسات يكنفر از
طرف مجمععمومی به سمت منشی جلسه انتخاب خواهد شد. شرکتمكلف است صورت جلسات مجمع عمومی
صاحبان سهام را پس از امضاء بطور منظم حفظنمايد. در مجمع به غير ازآنچه كه در دستور جلسه تعيين شده تصميمی اتخاذ
نخواهد شد. 

     مجمع عمومی عادی در خرداد ماه به دعوت رئيس هيأت مديره و مدير عامل جهت
رسيدگیبه تراز نامه شركت و در بهمن ماه جهت رسيدگی به بودجه شركت تشكيل می ‌گردد و
تا موقعیكه نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه تصميمی اتخاذ نشده بدون احتياج به
دعوت درروزهای بعد جلسه تشكيل و ادامه خواهد يافت.دستور جلسه مجمع عمومی كه از طرف
دعوت كننده تهيه شده است حداقل ده روز قبل ازتاريخ انعقاد جلسه بایدضميمه دعوت
نامه شود و برای اعضای مجمع عمومی فرستادهشود.

زمان تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

     مجمع عموميفوق‌العاده در هر موقع بنا به دعوت رئيس هيأت مديره و مديرعامل
و يا با تقاضای كتبی هر يك از بازرسان از وزير پست و تلگراف و تلفن با ذكر علت و موافقت
وی تشكيلمی ‌گردد. وزير پست و تلگراف و تلفن نيز می ‌تواند رأساً مجمع عمومی فوق‌العاده
رادعوت نمايد. 

 

 

 

این فایل کاملا اصلاح  شده و شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن
اصلی می باشد و با فرمت ( word ) در اختیار شما
قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات : 110

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
گزارش کارورزی حسابداری مرکز مخابرات استان فارس گزارش کارورزی رشته حسابداری گزارش کارورزی گزارش کارآموزی رشته حسابداری دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری گزارش کارآموزی حسابداری مرکز مخابرات گزارش کارآموزی حسابداری مرکز محابرات استان فارس

 • تحقیق ریشه ها و پیامدهای فساد مالی

  تحقیق ریشه ها و پیامدهای فساد مالی ریشه ها و پیامدهای فساد مالی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع ریشه ها و پیامدهای فساد مالی،در قالب word و در 76 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: فساد مالیتعاریف و…

 • بتن انتقال دهنده نور

  اسلاید,انتقال دهنده,بتن,پاورپوینت,نور دانلود بتن انتقال دهنده نور دانلود فایل بتن انتقال دهنده نور در قالب پاورپوینت و در 20 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: بتن انتقال دهنده نور پاورپوینت اسلاید

 • تحقیق حسابداری منابع انسانی

  حسابداری,حسابرسی,رفتار سازمانی,منابع انسانی تحقیق حسابداری منابع انسانی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع حسابداری منابع انسانی،در قالب word و در 22 صفحه، قابل ویرایش، شامل:چکیدهمقدمهتاریخچه حسابداری منابع انسانیو....   حسابداری منابع انسانی رفتار سازمانی حسابرسی

 • جزوه تکثیر و پرورش ماهی کپور

  آموزش پرورش ماهی کپور,اشپل ماهی کپور,پرورش ماهی آمور,پرورش ماهی کپور در استخر بتونی,پرورش ماهی کپور در خانه,تکثیر ماهی کپور معمولی,تکثیر مصنوعی ماهی کپور معمولی,روش تکثیر ماهی کپور,غذای ماهی کپور چیست دانلود جزوه تکثیر و پرورش ماهی کپور دانلود فایل دانلود…

 • گزارش کارآموزی در دفتر فنی پروژه ساختمانی

  خرید گزارش کارآموزی رشته عمران,خرید گزارش کارورزی رشته عمران,دانلود پروژه کارآموزی,دانلود کارآموزی رشته عمران,دانلود گزارش کار رشته عمران,دانلود گزارش کارآموزی رشته عمران,کارآموزی رشته عمران,کارورزی رشته عمران,گزارش کارآموزی رشته عمران گزارش کارآموزی در دفتر فنی پروژه ساختمانی رفتن به سایت اصلی…

 • تحقیق بررسی انواع روش های تدرس جامع

  تحقیق بررسی انواع روش های تدرس جامع تحقیق تدرس جامع رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق بررسی انواع روش های تدرس جامعقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 60بخشی از متن تحقیق:فهرست مطالبفصل اول: تعاريف و مفاهيم   مفهوم فنون…

 • مقاله ترجمه شده اختلالات افسردگی

  اختلالات افسردگی,ترجمه مقاله اختلالات افسردگی,ترجمه مقاله با موضوع اختلالات افسردگی,دانلود ترجمه مقاله اختلالات افسردگی,دانلود مقاله ترجمه شده اختلالات افسردگی,مقاله ترجمه شده اختلالات افسردگی,مقاله ترجمه شده با موضوع اختلالات افسردگی دانلود مقاله ترجمه شده اختلالات افسردگی دانلود فایل دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان…

 • تحقیق تحول به سوي رضايي بودن

  اصول اروپايي حقوق قراردادها,پایان نامه تحول به سوي رضايي بودن,پروژه تحول به سوي رضايي بودن,تحقیق تحول به سوي رضايي بودن,تشريفاتي بودن قرون وسطي,تشريفاتي بودن قوانین ابتدایی,حقوق قراردادها,رضایی بودن,مقاله تحول به سوي رضايي بودن دانلود تحقیق تحول به سوي رضايي بودن…

 • تحقيق تغذيه سالمندان

  امنيت غذايي سالمندان,بررسی پیرامون تغذیه سالمندان,برنامه غذایی سالمندان,تحقيق رژیم غذایی,تغذيه سالمندان,جلوگيري از پرخوري سالمندان,دانلود تحقيق,رژیم غذایی,رژیم غذایی سالمندان,سالمندان و غذاي مصرفي,كار تحقيقي رشته تغذیه دانلود تحقيق تغذيه سالمندان دانلود فایل مقدمه:با توجه به پيشرفت‌هاي علم پزشكي و بهداشتي متوسط عمر…

 • فایل اکسل فهرست بهای آبیاری تحت فشار سال 94

  اکسل فهرست بهای آبیاری تحت فشار,اکسل فهرست بهای آبیاری تحت فشار 94,دانلود اکسل فهرست بها آبیاری,دانلود اکسل فهرست بهای 94,دانلود فایل اکسل فهرست بهای آبیاری تحت فشار 94,دانلود فهرست بهای 94,فایل اکسل فهرست بهای آبیاری,فهرست بهای آبیاری دانلود فایل اکسل…

 • شیپ فایل روستاهای استان زنجان

  دانلود نقشه روستاهای استان زنجان,شیپ فایل روستاهای استان زنجان,شیپ فایل مناطق روستایی استان زنجان,لایه جی آی اس مناطق روستایی استان زنجان,لایه جی آی اسی روستاهای استان زنجان,نقشه روستاهای ایران,نقشه نقاط روستایی استان زنجان,نقشه ی روستاهای است دانلود شیپ فایل روستاهای…

 • پاورپوینت قاطعیت و جرات ورزی

  پاورپوینت قاطعیت و جرات ورزی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع قاطعیت و جرات ورزی،در قالب ppt در 36 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهسبک ارتباطی منفعلانهسبک ارتباطی قاطعانهسبک ارتباطی پرخاشگرانهانواع رفتار جرأت مندانهکارکردهای قاطعیتمزایای رفتار جرأت مندانه و مهارت…

 • مقررات ملي ساختمان مبحث 8

  ساختمان,مبحث,مقررات,ملي دانلود مقررات ملي ساختمان مبحث 8 دانلود فایل   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: مقررات ملي ساختمان مبحث

 • مجموعه سمپل اتوكد بيمارستان

  اتوكد,بيمارستان,سمپل,مجموعه دانلود مجموعه سمپل اتوكد بيمارستان دانلود فایل مجموعه سمپل اتوكد بيمارستان   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: مجموعه سمپل اتوكد بيمارستان

 • تحقیق حاشیه نشینی و جرم

  تحقیق جرم حاشیه نشینی,تحقیق حاشیه نشینی,تحقیق حاشیه نشینی و جرم,تحقیق حاشیه نشینی و وقوع جرم,جرم حاشیه نشینی,حاشیه‌ نشینی,حاشیه نشینی و جرم,حاشیه نشینی و وقوع جرم,مقاله جرم حاشیه نشینی,مقاله حاشیه نشینی و جرم,مقاله حاشیه نشینی و وقوع جرم دانلود تحقیق حاشیه…

 • تحقیق تجزیه و تحلیل هنر هند در دوره های مختلف

  تحقیق تجزیه و تحلیل هنر هند در دوره های مختلف رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق با موضوع هنر هند،در قالب word و در 77 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق: نخستین فرهنگ بزرگ هند، در هزاره سوم بیش از…

 • پاورپوینت فصل دوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش با موضوع انواع اوراق بهادار

  خلاصه کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز,دانلود کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز,دانلود کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش,کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش,نکات کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب مدیریت سرمایه…

 • شیپ فایل رده های خاک استان اردبیل

  رده های خاک استان اردبیل,شیپ فایل خاک استان اردبیل,لایه GIS خاک استان اردبیل,نقشه خاک استان اردبیل دانلود شیپ فایل رده های خاک استان اردبیل دانلود فایل از نظر دانشمندان علوم خاک، تمامی خاک ها در 12 رده دسته بندی می…

 • پاورپوینت آشنایی با کلیات حقوق اداری

  پاورپوینت آشنایی با کلیات حقوق اداری آشنایی با کلیات حقوق اداری رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی با کلیات حقوق اداری،در قالب ppt و در 16۵ اسلاید، قابل ویرایش، شامل:نظريه پنجره‌هاي شکستهرابطه مستخدم با سازمان مبتنی بر کدام…

 • تحقیق راجع به جامعه شناسی موسیقی در ایران

  تحقیق راجع به جامعه شناسی موسیقی در ایران رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : جامعه شناسی موسیقی در ایران،قالبندی : wordتعداد صفحات : 170بخشی از متن تحقیق : فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده مقدمه: فصل اول سازها تصنیف خوانی موسیقی…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کهنوج (واقع در استان کرمان)

  استان کرمان,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کهنوج,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کهنوج (واقع در استان کرمان)…

 • تحقیق خودکشی

  آشنایی با خودکشی,پاورپوینت خودکشی,پایان نامه خودکشی,پدیده خودکشی,تحقیق خودکشی,چرا خودکشی,چرایی خودکشی,خودکشی,خودکشی بدون درد,خودکشی سریع,خودکشی نهنگ ها,دلایل خودکشی,روشهای خودکشی,معضل خودکشی,مقاله خودکشی دانلود تحقیق خودکشی دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع خودکشی،در قالب word و در 13 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمه چه چیزی…

 • پاورپوینت بررسی تقریب فیلترها (همراه با مثال های تشریحی)

  انواع فیلترها,پاورپوینت بررسی تقریب فیلترها,پاورپوینت تقریب فیلترها,تبدیلات فیلترها,جهت طراحی فیلترها,طراحی و تحقق فیلترها,کاربردهای فیلتر,کاربردهای فیلترهای عمومی,مقایسه بین انواع تقریب ها,ویژگی های تقریب ها پاورپوینت بررسی تقریب فیلترها (همراه با مثال های تشریحی) رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • نقشه های اجرایی قالب برش طراحی شده در سالیدورک و کتیا

  Catia,SOLIDWORKS,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,نقش,نقشه های اجرایی قالب برش,نقشه های اجرایی قالب برش طراحی شده در سالیدورک و کتیا,نقشه های اجرایی قالب برش طراحی شده در کتیا دانلود نقشه های اجرایی قالب برش طراحی شده در…

 • پاورپوینت آسيب هاي زلزله در شريان هاي حياتي خطوط انتقال و شبکه‌ آبرسانی

  آسيب هاي زلزله,آسيب هاي زلزله به خطوط انتقال,آسيب هاي زلزله به شبکه‌ آبرسانی,آسيب هاي زلزله به شريانهاي حياتي,آسيب هاي زلزله در خطوط انتقال,آسيب هاي زلزله در شبکه‌ آبرسانی,آسيب هاي زلزله در شريانهاي حياتي,تحقیق آسيب هاي زلزله,مقاله آسيب هاي زلزله پاورپوینت…

 • تحقیق مفاهیم و مدلهای سرمایه اجتماعی

  تحقیق مفاهیم و مدلهای سرمایه اجتماعی رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود تحقیق با موضوع مفاهیم و مدلهای سرمایه اجتماعی ،در قالب word و در 49 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن:امروزه در کنار سرمایه‏های انسانی، مالی و اقتصادی، سرمایه دیگری بنام…

 • پاورپوینت مدیریت و ارزشیابی عملکرد

  ارزشیابی,اسلاید,پاورپوینت,عملکرد,مدیریت دانلود پاورپوینت مدیریت و ارزشیابی عملکرد دانلود فایل پاورپوینت مدیریت و ارزشیابی عملکرد  در 76 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: پاورپوینت مدیریت ارزشیابی عملکرد اسلاید

 • معرفي قطعات الكترونيكي

  ترانزيستور,ديود,سلف,قطعات الكترونيكي,قطعات مورد استفاده در الكترونيك,معرفي كليه قطعات الكترونيكي,مقاومت دانلود معرفي قطعات الكترونيكي دانلود فایل در حال حاضر الکترونيک کليد فتح شگفتيهاي جهان است و با تمام علوم و فنون موجود به نحوي پيوند خورده است . از وسائل ساده…

 • لودركاترپيلار چگونه مؤثرتر و سودمندتر كار مي كند ( همراه با شكل )

  کاترپیلار,کار با لودر,لودر,لودركاترپيلار دانلود لودركاترپيلار چگونه مؤثرتر و سودمندتر كار مي كند ( همراه با شكل ) دانلود فایل   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: لودر لودركاترپيلار کاترپیلار کار با لودر

 • تحقیق ترمز ABS

  word,پاورپوینت,پایان نامه ترمز ABS,پروژه ترمز ABS,پروژه در مورد ترمز ABS,تحقیق آماده در مورد ترمز ABS,تحقیق در مورد ترمز ABS,ترمز ABS,دانلود تحقیق ترمز ABS,دانلود رایگان تحقیق ترمز ABS,رایگان,مقاله ترمز ABS,مقاله در مورد ترمز ABS,ورد تحقیق ترمز ABS رفتن به سایت اصلی…

 • فایل اکسل آنالیز فهرست بهای راه و باند 1396

  اکسل آنالیز فهرست بهای راه و باند 1396,اکسل آنالیز فهرست بهای راه و باند 1396 رایگان,اکسل آنالیز فهرست بهای راه و باند 96,دانلود اکسل آنالیز فهرست بهای راه و با,دانلود اکسل آنالیز فهرست بهای راه و باند 1396,فایل اکسل آنالیز…

 • جزوه میکروبیولوژی عمومی براساس کتاب دکتر محبوبه میرحسینی

  پاورپوینت میکروبیولوژی عمومی,تحقیق میکروبیولوژی عمومی,جزوه میکروبیولوژی عمومی,کتاب میکروبیولوژی عمومی,مقاله میکروبیولوژی عمومی,میکروبیولوژی عمومی,میکروبیولوژی عمومی pdf,میکروبیولوژی عمومی ,میکروبیولوژی عمومی کتاب دانلود جزوه میکروبیولوژی عمومی براساس کتاب دکتر محبوبه میرحسینی دانلود فایل دانلود جزوه میکروبیولوژی عمومی براساس کتاب دکتر محبوبه میرحسینی،در قالب pdf…

 • پکیج کامل آشنایی با مفهوم مشتق (فصل چهارم ریاضی 3 تجربی - فصل پنجم حسابان)

  جزوه حسابان,جزوه ریاضی 3 تجربی,جزوه ریاضی 3 تجربی pdf,جزوه ریاضی 3 تجربی جابر عامری,جزوه ریاضی 3 تجربی گزینه 2,جزوه ریاضی3 تجربی,جزوه کنکوری ریاضی 3 تجربی,جزوه مشتق گیری,دانلود جزوه ریاضی 3 تجربی,دانلود جزوه ریاضی 3 تجربی گزینه دو دانلود پکیج کامل…

 • فایل گلدان طراحی شده در سالیدورک

  فایل گلدان طراحی شده در سالیدورک رفتن به سايت اصلي دانلود فایل گلدان طراحی شده در سالیدورک،توضیحات:این فایل مربوط به یک گلدان طراحی شده در سالیدورک می باشد که قابل مشاهده در SOLIDWORKS 2012 بوده که به همراه فایل سه…

 • تحقیق اكوتكنولوژي

  تحقیق اكوتكنولوژي اكوتكنولوژي رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع اكوتكنولوژي،در قالبword و در 46 صفحه، قابل ویرایش،شامل:فصل اول: 1-مقدمه1-1- مفهوم اكوتكنولوژيچ1-2- مسيرهاي اصلي و مسيرهاي تخصصي اكوتكنولوژي1-3- برنامه هاي اصلي اكوتكنولوژي وتوسعه پايدار1-4- اكوتكنولوژي و نقش هاي اجتماعي آن…